Bel ons: 070 891 00 00

Geschatte leestijd: 4 minutes

Werkgevers ontvangen jaarlijks eind november/begin december de Whk (Werkhervattingskas) beschikking voor het daaropvolgend jaar, maar wat is een Whk beschikking? De Whk beschikking wordt door de Belastingdienst opgesteld met de gegevens van twee jaar geleden. Een Whk beschikking voor het jaar 2021 wordt bijvoorbeeld opgesteld met de gegevens uit het jaar 2019. Welke gegevens worden gebruikt voor het vaststellen van de Whk premie en hoe is deze premie opgebouwd?

Weten hoe u Whk-premie verhoging kunt voorkomen?

LEES VERDER

Whk beschikking

De Whk beschikking bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Sectorindeling
 • Werkgeverscategorie
 • Gedifferentieerde premiepercentage Whk
 • Berekening van het gedifferentieerde premiepercentage Whk
 • Bezwaar maken op Whk beschikking

In de bijlagen van de Whk beschikking staan de gegeven die zijn gebruikt voor de berekening van de Whk premie. Hierin staan de volgende onderdelen opgenomen:

 • Gemiddelde premieloon over 5 jaar
 • Gewogen gemiddelde voor premiecomponenten
 • Wegingsfactor
 • Berekening premiecomponent WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) lasten
  • Gewogen premiecomponent WGA-lasten
  • Individuele premiecomponent WGA-lasten
  • Individuele werkgeversrisicopercentage
  • Opslag of korting WGA premie
 • Berekening premiecomponent ZW (Ziektewet) lasten
  • Gewogen premiecomponent ZW-lasten
  • Individuele premiecomponent ZW-lasten
  • Individuele werkgeversrisicopercentage ZW
  • Opslag of korting ZW premie

De individuele premiecomponenten voor zowel WGA-lasten als ZW-lasten gelden alleen voor middelgrote en grote werkgevers.

Sectorindeling

De sectorindeling is bepalend voor de hoogte van de premiepercentages voor de WGA-premie en ZW-premie. De sectorale premie verschilt namelijk per sector en kunnen enorm uiteenlopen. Lees ook: Wat is een sectorindeling.

Klopt uw sectorindeling nog wel? Betaal niet te veel premie!

LEES VERDER

Werkgeverscategorie

Werkgevers worden jaarlijks in een werkgeverscategorie ingedeeld. Hierbij wordt gekeken naar de gemiddelde premieloonsom van de referteperiode. De indeling voor de werkgeverscategorie kan jaarlijks veranderen als de premieloonsom fluctueert. Overzicht werkgeverscategorieën.

Gedifferentieerde premie Whk

De gedifferentieerde premie Whk is één percentage dat wordt bepaald op basis van de werkgeverscategorie indeling en een berekening van de WGA en ZW premiecomponenten.

Berekening van het gedifferentieerde premiepercentage Whk

De gedifferentieerde premie Whk is opgebouwd uit twee premiecomponenten namelijk de gewogen premiecomponent WGA-lasten en de gewogen premiecomponent ZW-lasten. Deze worden voor zowel WGA als ZW als volgt berekend:

((1 – wegingsfactor) x sectoraal percentage) + (wegingsfactor x individueel percentage)

Wegingsfactor

Voor de berekening van de gewogen premiecomponent WGA-lasten en de gewogen premiecomponent ZW-lasten wordt een wegingsfactor gebruikt. Deze wegingsfactor wordt berekend met het premieloon van het refertejaar en de nieuwe grenzen van de werkgeverscategorie die van toepassing is. De wegingsfactor wordt als volgt berekend:

(premieloon (T-2) – loonsom laag) / (loonsom hoog – loonsom laag)

Premieloon (T-2) is het premieloon van twee jaar geleden. Loonsom laag is de lage grens van de werkgeverscategorie en loonsom hoog is de hoge grens van de werkgeverscategorie die van toepassing is.

Individuele werkgeversrisicopercentage WGA-lasten Whk beschikking

Onder het kopje ‘Individuele werkgeversrisicopercentage WGA-lasten’ staat hoe het individuele werkgeversrisicopercentage voor de WGA wordt berekend. Hierbij worden de WGA-uitkeringen uit het refertejaar en het gemiddelde premieloon gebruikt. Indien het UWV in het refertejaar WGA-uitkering heeft betaald aan een oud-werknemer, dan zullen die kosten onder deze post in rekening worden gebracht aan de organisatie.

Individuele werkgeversrisicopercentage ZW-lasten Whk beschikking

Onder het kopje ‘Individuele werkgeversrisicopercentage ZW-lasten’ staat hoe het individuele werkgeversrisicopercentage voor de ZW wordt berekend. Hierbij worden de ZW-uitkeringen uit het refertejaar en het gemiddelde premieloon gebruikt. Indien het UWV in het refertejaar ZW-uitkering heeft betaald aan een oud-werknemer, dan zullen die kosten onder deze post in rekening worden gebracht aan de organisatie.

Opslag of korting op WGA premie en ZW-premie

De opslag of korting op de WGA-premie en ZW-premie laat zien hoe een werkgever het doet in vergelijking met het gemiddelde van alle sectoren. Hoe de opslag en korting worden berekend? Lees verder.

Bezwaar maken op Whk beschikking

Wanneer werkgevers de Whk beschikking hebben ontvangen kunnen ze binnen 6 weken na dagtekening bezwaar maken tegen de beschikking. Op de Whk beschikking staat een deadline aangegeven wanneer het bezwaar bij de Belastingdienst binnen moet zijn. Bij het maken van een bezwaar op de Whk beschikking moeten twee zaken worden vermeld namelijk:

 1. De reden van bezwaar (juridisch onderbouwd wordt aangeraden)
 2. Het beschikkingsnummer (deze staat rechtsboven op de beschikking)

Gerelateerde artikelen

Vul uw gegevens in of bel voor onze Whk-check

Heeft u ook uitkeringslasten op de Whk beschikking doorbelast gekregen? Wellicht dat de Whk-check besparingen kan realiseren. Bel ons op: 070 891 00 00 

Hidden
Hidden
Toestemming*

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter en YouTube

To search, begin typing