Bel ons: 070 891 00 00

Loondoorbetaling zieke werkende AOW’er

De loondoorbetaling zieke werkende AOW’er verandert in 2023. In de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd staat opgenomen dat werkgevers een loondoorbetalingsverplichting hebben van dertien weken voor zieke werkende AOW’ers. Naar verwachting wordt vanaf 1 juli 2023 de loonbetalingsverplichting voor zieke werkende AOW’ers verlaagd naar zes weken. Deze maatregel is bedoeld om de krapte op de arbeidsmarkt verder terug te dringen en tegelijkertijd de risico’s voor werkgevers te verlagen. Wat betekent de nieuwe loondoorbetalingsplicht zieke werkende AOW’er voor u als werkgever?

Wat is de AOW?

AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. De AOW is een basispensioen voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Mensen hebben recht op de AOW als ze verzekerd zijn geweest voor de AOW. Dit is meestal het geval als iemand in Nederland werkt of woont. De AOW-uitkering wordt uitbetaald wanneer de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt, tot diegene komt te overlijden. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is verantwoordelijk voor de uitbetaling van de AOW-uitkering. De hoogte van een AOW-uitkering is afhankelijk van een aantal factoren, namelijk:

  • Woonsituatie (alleenstaande / getrouwd / samenwonend);
  • Aantal jaren dat iemand in Nederland heeft gewoond of gewerkt.

Overzicht AOW-leeftijden

JaarAOW-leeftijdGeboortedatum
202066 jaar en 4 maandenNa 31 augustus 1953 en voor 1 september 1954
202166 jaar en 4 maandenNa 31 augustus 1954 en voor 1 september 1955
202266 jaar en 7 maandenNa 31 augustus 1955 en voor 1 juni 1956
202366 jaar en 10 maandenNa 31 mei 1956 en voor 1 maart 1957
202467 jaarNa 28 februari 1957 en voor 1 januari 1958
202567 jaarNa 31 december 1957 en voor 1 januari 1959
202667 jaarNa 31 december 1958 en voor 1 januari 1960
202767 jaar Na 31 december 1959 en voor 1 januari 1961
202867 jaar en 3 maandenNa31 december 1960 en voor 1 januari 1962

Besparen op werkgeverslasten met aanvullende pensioenregeling

Met de Pensioen-softwaretool voldoet u als werkgever aan de zorgplicht, bespaart u op de werkgeverslasten en biedt u uw werknemers een beter pensioenperspectief. Lees verder.

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is sinds 1 januari 2016 in werking getreden. Deze wet voorziet de regels rondom werkende AOW’ers. Hierin staan regels opgenomen over zaken zoals premievrijstellingen, transitievergoedingen en loondoorbetalingsverplichtingen bij ziekte. Voor werkende AOW’ers gelden er soepelere regels voor werkgevers. Wanneer een werkende AOW’er ziek wordt, dan geldt er een loondoorbetalingsverplichting van dertien weken in plaats van de reguliere 104 weken bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Een zieke werkende AOW’er mag dan niet worden ontslagen in deze periode. Het opzegverbod blijft in deze periode van kracht. Om werkgevers te stimuleren meer AOW’ers in dienst te nemen en/of behouden zal de loondoorbetalingsverplichting van dertien weken worden verlaagd naar zes weken.

Verdringing jongeren op arbeidsmarkt

In de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd stond in eerste instantie een loondoorbetalingsperiode van zes weken opgenomen. Deze periode was echter tijdelijk verhoogd naar dertien weken. Hierna zouden de effecten op de arbeidsmarkt worden gemeten. De Tweede Kamer maakte zich namelijk zorgen dat jongeren op de arbeidsmarkt zouden worden verdrongen door werkende AOW’ers. Uit recent onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is echter gebleken dat jongeren niet op de arbeidsmarkt worden verdrongen. Door de resultaten uit dat onderzoek is uiteindelijk besloten om het in dienst nemen en te houden van AOW’er nog aantrekkelijker te maken voor werkgevers.

Doorwerken na AOW

Wanneer een werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, kan de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigen. Dit is echter afhankelijk van de afspraken die in de cao of arbeidsovereenkomst zijn opgenomen. Bij het eindigen van een arbeidsovereenkomst van rechtswege moeten de werkgever en werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst aangaan. Als een AOW’er blijft doorwerken dan ontvangt diegene de AOW-uitkering en komt het verdiende loon daarbovenop.

Premievrijstelling werkende AOW’er

Werkgevers zijn verplicht om loonbelasting in te houden en betalen voor werkende AOW’ers. Voor deze werknemers geldt echter een premievrijstelling voor de sociale premies. Voor de volgende sociale verzekeringen geldt de premievrijstelling voor werkende AOW’ers:

  • Algemene Ouderdomswet (AOW);
  • Werkloosheidswet (WW);
  • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA);
  • Ziektewet.

Als de AOW-leeftijd is bereikt komen de verplichte werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsverzekering te vervallen. Hoewel de werkende AOW’er nog wel recht heeft op een Ziektewet-uitkering, hoeft de werkgevers geen premies af te dragen voor de Ziektewet-verzekering.

Te veel betaalde premies terugvorderen? Data-Analyse Loonkosten

Om te zien of u als werkgever optimaal gebruik heeft gemaakt van alle mogelijkheden heeft Vengroot de Data-Analyse Loonkosten ontwikkeld. Hieruit komt naar voren of alle premies, voordelen en kortingen juist en volledig zijn toegepast en verwerkt.

LEES VERDER

Hoogte Ziektewetuitkering werkende AOW’er

De Ziektewet-uitkering is 70% van het dagloon. In het geval van ziekte door orgaandonatie ontvangt de werknemer een uitkering van 100% van het dagloon. Voor werknemers met een no-riskpolis ligt de hoogte van de Ziektewet-uitkering tussen de 70% en 100% van het dagloon. De exacte hoogte hangt af van het soort dienstverband of de cao die van toepassing is.

Ziek vóór invoering zes weken loondoorbetalingsverplichting

Is een werkende AOW’er ziek voor de invoering van de zes weken loondoorbetaling, dan blijft de dertien weken loondoorbetalingsverplichting van kracht. Hierbij geldt als voorwaarde dat de volledige loondoorbetalingsperiode niet langer duurt dan dertien weken.

Loondoorbetaling zieke werkende AOW’er 2023

Om het aantrekkelijker te maken voor werkgevers om AOW’ers in dienst te nemen en te houden, wordt de loondoorbetalingsperiode verlaagd. Een nieuw besluit heeft ervoor gezorgd dat de loondoorbetalingsperiode van dertien weken wordt verlaagd naar zes weken. Een eerdere verlaging in 2021 bleek uitvoeringstechnisch niet haalbaar en daarom is naar verwachting de ingangsdatum 1 juli 2023.

Overgangsrecht

Vanwege de halvering van de loondoorbetalingsperiode wordt het overgangsrecht toegepast. Hierdoor blijven de oude regels nog van kracht voor werkende AOW’er die ziek zijn geworden voor de invoering van de nieuwe regels. De volgende twee overgangsrechten worden toegepast:

  1. Als de AOW’er al ziek was voor 1 juli 2023, dan blijft de dertien weken loondoorbetalingsperiode gehandhaafd. De loondoorbetaling van zes weken geldt alleen voor AOW’ers die op of na 1 juli 2023 ziek zijn geworden.
  2. Periodes van ziekte die korter dan vier weken duren, worden gezien als een ziekteperiode. Als er dus een werknemer ziek wordt vóór of op 1 juli 2023, de werknemer binnen dertien weken herstelt en vervolgens binnen de vier weken daarna weer ziek wordt, dan is het verplicht om als werkgever het loon dertien weken door te betalen.

Meer weten over de loondoorbetaling zieke werkende AOW’er?

Is uw vraag niet beantwoord? Stel die dan hieronder.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden

Gerelateerde artikelen:

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedInFacebookInstagramTwitter en YouTube!

To search, begin typing