Bel ons: 070 891 00 00

Geschatte leestijd: 3 minuten

Het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) is in 1967 tot stand gekomen als onderdeel van artikel 72 van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Dit fonds is inmiddels verder uitgebreid en nu worden meer uitkeringen hieruit gefinancierd dan alleen de WAO-uitkeringen. Mensen die volledig of langdurig ziek of arbeidsongeschikt zijn ontvangen een uitkering die vanuit de Aof wordt gefinancierd. Werkgevers betalen hiervoor een basispremie Aof als onderdeel van de werknemersverzekeringen. De basispremie Aof wordt ook wel de basispremie WAO/WIA. Maar wat is het Arbeidsongeschiktheidsfonds?

Wat is basispremie Aof

De basispremie Aof is een premie die werkgevers aan de Belastingdienst betalen ten behoeve van het Arbeidsongeschiktheidsfonds. Het UWV betaalt vervolgens de uitkeringen die onder dit fonds vallen uit aan de uitkeringsgerechtigden. De uitkeringen van volledig of langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemers worden vanuit de Aof betaald.

Financiering uitkeringen vanuit Aof

Het Aof vormt een fonds waaruit meerdere uitkeringen worden gefinancierd. Het UWV keert deze uitkeringen uit aan  de uitkeringsgerechtigden. De financiering van de onderstaande uitkeringen verlopen volledig of deels vanuit het Aof:

  • IVA-uitkeringen;
  • WAO-uitkeringen;
  • WAZ-uitkeringen;
  • Wazo-uitkeringen;
  • WGA-uitkeringen;
  • Ziektewet-uitkeringen.

Te veel betaalde premies terugvorderen? Data-Analyse Loonkosten

Om te zien of u als werkgever optimaal gebruik heeft gemaakt van alle mogelijkheden heeft Vengroot de Data-Analyse Loonkosten ontwikkeld. Hieruit komt naar voren of alle premies, voordelen en kortingen juist en volledig zijn toegepast en verwerkt.

LEES VERDER

Loondoorbetaling werkgevers met CAO

Werkgevers zijn verplicht om aan zieke en arbeidsongeschikte werknemers minimaal 170% van het loon door te betalen gedurende 104 weken ziekte, tenzij het dienstverband van rechtswege eerder eindigt. Voor werkgevers met een CAO is in de CAO vastgesteld hoeveel procent van het loon in het eerste en tweede jaar moet worden doorbetaald, met een minimum van 70% per jaar. Doorgaans is het zo dat een werkgever in het eerste jaar 100% van het loon doorbetaald en in het tweede jaar 70%. Een werkgever met CAO mag niet afwijken van het vastgestelde loondoorbeltalingspercentage. Daarnaast moeten de werkgever en de zieke werknemer zich inspannen voor een terugkeer naar het arbeidsproces. Lees ook: Wet verbetering poortwachter.

Loondoorbetaling werkgevers zonder CAO

De loondoorbetalingsverplichting bij werkgevers zonder CAO geeft meer flexibiliteit. Werkgevers zonder CAO zijn wel verplicht om minimaal 170% van het brutoloon door te betalen tot het maximum dagloon gedurende 104 weken ziekte, tenzij het dienstverband van rechtswege eerder eindigt. De flexibiliteit zit vooral in de verdeling van de 170% per jaar. Werkgevers zijn vrij om dit zelf in te delen. Hierbij geldt als voorwaarde wel dat het percentage minimaal 70% moet zijn en in het eerste jaar mag het brutoloon niet onder het minimumloon komen. In het tweede jaar mag er wel onder het minimumloon worden betaald, maar ook hier geldt niet minder dan 70% van het brutoloon.

Een werkgever zonder CAO kan bijvoorbeeld voor beide ziektejaren 85% loon doorbetalen en aan de vereiste 170% loondoorbetaling in 104 weken voldoen. Tevens hebben werkgevers zonder CAO, net zoals werkgevers met CAO, zich te houden aan de re-integratieverplichtingen.

Overzicht basispremie Aof

 basispremie Aof
20217,03%
20206,77%
20196,96%
20186,27%
20176,16%
20165,88%

Weten hoe u Whk-premie verhoging kunt voorkomen?

LEES VERDER

Aanpassing basispremie Aof vanaf 2022

Naar verwachting zal de basispremie Aof per 1 januari 2022 worden aangepast naar een gedifferentieerde Aof-premie. Deze wijziging is bedoeld als tegemoetkoming voor kleine werkgevers voor de loondoorbetalingsverplichting en re-integratieverplichtingen als een werknemer ziek wordt. Kleine werkgevers zullen als gevolg hiervan een lagere premie afdragen. Lees verder: gedifferentieerde Aof-premie.

Gerelateerde artikelen

Vrijblijvend contact met onze specialisten?

Vul uw gegevens in of bel naar 070 – 891 00 00

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter en YouTube!

To search, begin typing