Bel ons: 070 891 00 00

Wet verbetering poortwachter (Wvp)

Geschatte leestijd: 8 minuten

Met de invoering van de Wet verbetering poortwachter (Wvp) in 2002 hebben werkgevers financiële en re-integratie verplichtingen. Van zowel werkgever als werknemer wordt een actieve rol verwacht in het herstel en de re-integratie. Het doel van deze wet is om de kosten van ziekte of arbeidsongeschiktheid te beperken voor werkgevers. Werkgevers kunnen door preventie, herstel en re-integratie de kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid beperken.

Wet verbetering poortwachter verplichtingen voor werkgevers

De verplichtingen voor werkgevers die voorvloeien uit de Wet verbetering poortwachter (Wvp) zijn hetzelfde voor kleine en (middel)grote werkgevers. Dit levert echter disproportionele verhoudingen tussen deze groepen op. Een kleine werkgever zou evenveel tijd en kosten moeten steken in de verplichtingen van de wet verbetering poortwachter als een (middel) grote werkgever die meestal meer capaciteit beschikbaar heeft. Hoe ziet het re-integratieproces eruit?

Re-integratietraject Wet verbetering poortwachter

In het re-integratietraject zijn twee mogelijke sporen:

 • Eerste spoor re-integratie: De werkgever en werknemer werken aan een terugkeer binnen de organisatie. Binnen spoor 1 zijn er mogelijkheden voor re-integratie:
  • terugkeer in eigen werk;
  • terugkeer in aangepast eigen werk;
  • terugkeer in (aangepast) ander werk.
 • Tweede spoor re-integratie: De werkgever en werknemer werken samen aan een externe werkhervatting. Dit traject wordt opgestart indien:
  • wanneer het de werknemer niet lukt om terug te keren bij dezelfde werkgever, kijken beide partijen of het werk bij een andere werkgever kan worden voortgezet.
  • als er bij het opstellen (bijstellen) van het plan van aanpak binnen drie maanden geen perspectief op werkhervatting is binnen de eigen organisatie.  
  • naast een onveranderd spoor 1 moet in het tweede ziektejaar spoor 2 worden opgestart. Dit gebeurt op basis van een schriftelijke vastgelegd re-integratieplan.

Weten hoe u Whk-premie verhoging kunt voorkomen?

LEES VERDER

Tweede-spoor re-integratieplan Wet verbetering poortwachter

Om een passende functie en werkgever te vinden voor de werknemer dient er een tweede-spoor re-integratieplan opgesteld te worden. Hiervoor wordt een zoekprofiel bepaald met behulp van een inventarisatie met de werknemer van de onderstaande onderdelen:

 • de arbeidsmogelijkheden;
 • de verwervingsmogelijkheden;
 • de hervattingsmogelijkheden op de actuele arbeidsmarkt.

Het tweede-spoor re-integratieplan wordt opgesteld door de uitvoerder van het plan binnen de organisatie. De onderstaande onderdelen moeten minimaal worden opgenomen in het re-integratieplan:

 • een door de uitvoerder vastgesteld persoonsprofiel;
 • een beredeneerd zoekprofiel;
 • een overzicht van rapportagemomenten.

Indien het tweede spoor geen perspectief biedt is het mogelijk om het re-integratietraject te beëindigen middels een vaststellingsovereenkomst (VSO).

Whitepaper: Loonkostenbesparing loont

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Opzegverbod zieke werknemer

Volgens Art. 23 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen geldt een opzegverbod voor werkgevers tijdens de ziekte of arbeidsongeschiktheid van een werknemer. Het opzegverbod geldt voor  de eerste 104 weken ziekte of arbeidsongeschiktheid van een werknemer. Dit betekent dat de werkgever de zieke werknemer niet mag ontslaan. Na 104 weken ziekte kan het UWV een ontslagvergunning verlenen, waarmee de samenwerking kan worden beëindigd.

Re-integratieverslag

Het re-integratieverslag bestaat uit diverse onderdelen. De onderstaande onderdelen dienen opgenomen te worden in het re-integratieverslag:

1. Probleemanalyse (PA);

2. Plan van aanpak (PvA);

3. Bijstelling probleemanalyse;

4. (Eerstejaars)evaluatie;

5. Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst;

6. Eindevaluatie;

7. Medische informatie.

De hierboven genoemde documenten moeten worden meegestuurd met de WIA-aanvraag en vormen de basis voor de beoordeling van de re-integratie-inspanningen.

Tijdlijn zieke werknemer Wet verbetering poortwachter (Wvp)

 • week 1: Triage (eerste verzuimweek). Verzuimmelding via Eherkenning werkgeversportaal en arbodienst / bedrijfsarts;
 • week 2: Tijdige analyse;
 • week 4 en 5: eerste beoordeling bedrijfsarts;
 • week 6:  Probleemanalyse en re-integratieverslag opstellen;
 • week 7:  Bespreking plan van aanpak;
 • week 8:  Plan van aanpak;
 • week 18: Dossiercheck;
 • week 42: Verzuimmelding bij het UWV;
 • week 48: Bespreking evaluatie;
 • week 50: Arbeidsdeskundig onderzoek;
 • week 52: Eerstejaars evaluatie;
 • week 88: WIA aanvraag en bespreking re-integratieverslag;
 • week 91: Verstekken benodigde documenten voor WIA aanvraag door ArboNed;
 • week 93: WIA aanvraag bij UWV indienen;
 • week 104: Twee jaar verzuim. WIA beoordeling door het UWV.

Vanaf de tweede verzuimweek dient iedere zes weken een evaluatie en bijstelling van het plan van aanpak plaats te vinden.

Vengroot - Schema stappenplan werkgever Wet verbetering poortwachter (Wpv)

Verlenging loondoorbetalingsperiode (loonsanctie)

Het UWV beoordeelt na twee jaar (104 weken) of werkgever en werknemer voldoende re-integratie-inspanningen hebben verricht. Deze beoordeling wordt met de RIV-toets (Toetsing van het re-integratieverslag) uitgevoerd. Indien het UWV concludeert dat de werkgever onvoldoende inspanning heeft geleverd dan kan het UWV een loonsanctie opleggen. De werkgever krijg in dat geval een verlenging opgelegd voor de loondoorbetalingsperiode tot 52 weken.

Stappenplan werkgevers Wvp

Werkgevers zijn verplicht om de onderstaande punten te doorlopen volgens de Wet verbetering poortwachter.

Week 1: Ziekmelding bij de bedrijfsarts

Volgens de Wet verbetering Poortwachter dienen werkgevers vanaf de eerste ziektedag te starten met een re-integratiebegeleiding. Door contact te blijven houden met de zieke werknemer kan een verzuimdossier worden opgebouwd. Een actieve begeleiding van de werkgevers kan eventuele loonsancties later voorkomen.

Week 4: Beoordeling bedrijfsarts

Vanaf de vierde week van ziekte dient de bedrijfsarts de aard van de ziekte te beoordelen tijdens een spreekuur.

Week 5: Toewijzing casemanager

Bij langdurige ziekte is het verstandig om een casemanager aan te wijzen die de verantwoordelijkheid voor de re-integratie op zich neemt. Tevens dient de casemanager een re-integratieverslag bij te houden. Het is ook mogelijk om een casemanager via de Arbodienst toegewezen te krijgen.

Week 6: Probleemanalyse en re-integratieadvies

In het geval van langdurige ziekte moet een probleemanalyse en een re-integratieadvies worden opgesteld. De bedrijfsarts moet binnen 6 weken een re-integratiedossier aanleveren waarin de probleemanalyse en het advies zijn opgenomen. Tijdens deze analyse wordt beoordeeld in welke mate de werknemer arbeidsgeschikt is. Ook wordt er gekeken of de werknemer in het 1ste of 2de spoor terecht komt. Indien hieruit blijkt dat de werknemer geen perspectief heeft op re-integratie kan een vervroegde WIA-uitkering worden aangevraagd.

Week 7 en 8: Plan van aanpak re-integratie

Vanaf week 7 moet de een plan van aanpak worden opgesteld voor de re-integratie. Dit doet de werkgever samen met de werknemer. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden vanuit het 1ste spoor (binnen de organisatie) en indien van toepassing het 2de spoor (buiten de organisatie). Vanaf week 8 dient het plan uitgevoerd te worden.

Week 18: Dossiercheck

De casemanager doet aanbevelingen om de verzuimduur te verkorten, koers wijzigen om een loonsanctie en WGA instroom te voorkomen.

Week 42: Ziekmelding UWV

Werkgevers hebben uiterlijk tot de eerst werkdag van de 42ste week de tijd om de werknemer ziek te melden bij het UWV. Indien dit niet tijdig gebeurd kan dit leiden tot een loonsanctie. Het UWV verstuurd vervolgens een uitnodiging naar de werknemer voor een eerstejaars evaluatie.

Week 52: Eerstejaars evaluatie

Na het eerste ziektejaar bespreken de werknemer en werkgever de voortgang van het re-integratieproces in een evaluatie. Voor deze evaluatie dient het (eerstejaars)evaluatie formulier ingevuld te worden. Zowel de werkgevers als werknemer moeten het evaluatieformulier ondertekenen. Indien de re-integratie minder snel verloopt dan verwacht, kan het plan van aanpak worden aangepast. Mocht er geen perspectief zijn voor de werknemer bij dezelfde werkgever zal er naar het 2de spoor worden overgestapt.

Week 87: Re-integratieverslag

De werkgever stelt een re-integratieverslag op. Hierin worden de perspectieven van de bedrijfsarts, werkgever en werknemer op re-integratie verwerkt. De werknemer ontvangt het WIA-aanvraagformulier van het UWV. Het re-integratieverslag is een vereist document om een uitkering aan te kunnen vragen.

Week 91: Verstrekking documenten WIA-aanvraag

Elk onderdeel van het re-integratieverslag dient te worden verstrekt aan de werknemer en het UWV ten behoeve van de WIA-aanvraag.

Week 93: Deadline aanvraag uitkering WIA-beoordeling

Het UWV beoordeelt de WIA-aanvraag. Hiervoor wordt het re-integratieverslag beoordeeld en wordt er gekeken of zowel de werkgever als de werknemer voldoende inspanning hebben verricht in  het re-integratieproces. Tevens wordt de werknemer uitgenodigd door het UWV voor een WIA-onderzoek. Indien het UWV oordeelt dat de werkgever onvoldoende inspanning heeft geleverd kan een loonsanctie worden opgelegd. Indien het UWV oordeelt dat de werknemer onvoldoende inspanning heeft geleverd, kan de uitkering worden afgewezen.

Besparen op loonkosten met de Wvp

Werkgevers kunnen preventief besparen op loonkosten met de Wet verbetering poortwachter. Door het stappenplan van de Wvp te volgen en aan de deadlines te houden kunnen loonsancties en verhoogde Whk premies worden voorkomen. Een loonsanctie kan voor maximaal 52 weken worden opgelegd. Een verhoogde Whk-premie kan echter tot wel 10 jaar doorlopen. De Whk-premie wordt over de totale loonsom afgedragen. Een onterecht verhoogde Whk-premie kan ervoor zorgen dat de loonkosten jaarlijks met tienduizenden euro’s stijgt. Door juist te handelen tijdens de ziekte van een werknemer kan preventief bespaard worden op loonkosten.

Gerelateerde artikelen

Vul uw gegevens in of bel voor onze Whk-check

Heeft u ook uitkeringslasten op de Whk beschikking doorbelast gekregen? Wellicht dat de Whk-check besparingen kan realiseren. Bel ons op: 070 891 00 00 

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedIn, FacebookInstagramTwitter en YouTube!

To search, begin typing