Bel ons: 070 891 00 00

Geschatte leestijd: 3 minutes

In 2020 heeft Minister Koolmees de gedifferentieerde Aof-premie (Arbeidsongeschiktheidsfonds) aangekondigd, die naar verwachting per 1 januari 2022 kan worden ingevoerd.  De gedifferentieerde Aof-premie heeft als doel kleine werkgevers tegemoet te komen in de loonkosten van zieke werknemers. Deze premie differentiatie vervangt de basispremie Aof.

Waarom gedifferentieerde Aof-premie

Wanneer een kleine werkgever te maken krijgt met een zieke werknemer dan heeft die dezelfde re-integratieverplichtingen als een middelgrote- of grote werkgever. Deze verplichtingen staan voorgeschreven in de Wvp (Wet verbetering poortwachter). Dit zorgt in de huidige situatie echter voor een oneerlijke verdeling van kosten tussen deze groepen werkgevers. Een kleine werkgever zou evenveel tijd besteden en kosten maken voor de re-integratie van een werknemer als een middelgrote of grote werkgever.

Te veel betaalde premies terugvorderen? Data-Analyse Loonkosten

Om te zien of u als werkgever optimaal gebruik heeft gemaakt van alle mogelijkheden heeft Vengroot de Data-Analyse Loonkosten ontwikkeld. Hieruit komt naar voren of alle premies, voordelen en kortingen juist en volledig zijn toegepast en verwerkt.

LEES VERDER

Hogere Aof-premie middel(grote) werkgevers

Deze laatste twee groepen werkgevers hebben echter veelal meer tijd en budget beschikbaar om aan de re-integratieverplichtingen te voldoen, dan een kleine werkgever. Daarnaast moet een kleine werkgever ook intern iemand toewijzen aan het dossier, wat tijd in beslag neemt, die anders ingezet zou kunnen worden. Om deze scheve verhouding recht te trekken voor kleine werkgevers wordt de gedifferentieerde Aof-premie ingevoerd. Hiermee kan de Aof-premie voor kleine werkgevers worden verlaagd, waarmee de loonkosten kunnen worden gefinancierd. Kleine werkgevers gaan dan een lagere premie afdragen en middel(grote) werkgevers een hogere premie. De omvang van deze financiële tegemoetkoming voor kleine werkgevers bedraagt naar verwachting €450 miljoen per jaar. Kleine werkgevers zullen naar verwachting een Aof-premie gaan betalen die 1,0%-punt lager ligt. Middel(grote)werkgevers zullen een Aof-premie betalen die 0,1-%-punt hoger ligt. Het verschil tussen kleine en middel(grote) werkgevers zal dus 1,1%-punt bedragen.

Indeling naar grootte werkgever

Voor het vaststellen van de gedifferentieerde Aof-premie wordt een indeling naar grootte van de werkgever gemaakt op basis van het premieplichtig loon. De indeling van een werkgever voor een premiejaar wordt gemaakt op basis van het premieplichtig loon van de werkgever twee jaar eerder (t-2) ook wel het refertejaar genoemd. De Belastingdienst zal werkgevers jaarlijks informeren over de grootte-indeling voor het daaropvolgend jaar middels een beschikking. Lees ook: werkgeverscategorieën Aof-premie.

Kosten gedifferentieerde Aof-premie

Hoewel de gedifferentieerde Aof-premie bedoeld is om kleine werkgevers tegemoet te komen in de loonkosten, zullen eventuele uitkeringslasten wel worden toegerekend. Dit betekent dat de uitkeringen die door het UWV worden betaald weer in rekening zullen worden gebracht bij de werkgever. Dit kan ertoe leiden dat kleine werkgevers over het loon een lage premie en over uitkeringen een hoge premie moeten afdragen.

Weten hoe u Whk-premie verhoging kunt voorkomen?

LEES VERDER

Toepassing gedifferentieerde Aof-premie

De toepassing van de gedifferentieerde Aof-premie zal op dezelfde manier verlopen als bij de Whk-premie. Werkgevers zullen jaarlijks de beschikking ontvangen waarop de werkgeverscategorie, sectorindeling en de Aof-premiepercentage staan vermeld. Dit moet vervolgens in de loonadministratie worden verwerkt.

Herziening grootte-indeling

Vanwege het grote (financieel) belang van werkgevers voor een juiste indeling, verwacht de Belastingdienst veel verzoeken en bezwaren  ten aanzien van de herziening. Ten opzichte van de huidige situatie neemt het risico op onjuiste afdrachten toe door de benodigde aansluiting bij een mededeling van het premieloon door de salarisadministrateur. Daarnaast wordt een  foutgevoeligheid aangekaart voor de (kleine) werkgever die een (UWV-)uitkering betaalt aan de werknemer. Hierop is namelijk, in afwijking van andere premieplichtige verloning, de hoge Aof-premie van toepassing. De Belastingdienst verwacht om deze twee redenen een groot aantal herzieningsverzoeken.

Gerelateerde artikelen

Vrijblijvend contact met onze specialisten?

Vul uw gegevens in of bel naar 070 – 891 00 00

Hidden
Hidden
Toestemming*

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedIn, Facebook, InstagramTwitter en YouTube!

To search, begin typing