Bel ons: 070 891 00 00

Stappenplan werkgever bij zieke werknemer

Geschatte leestijd: 5 minuten

Het stappenplan werkgever bij zieke werknemer wordt in dit artikel nader toegelicht. Wat zijn de verplichtingen voor een werkgever wanneer een werknemer ziek wordt? Hoe moet een werkgever een werknemer ziekmelden? Waar moet een werkgever een werknemer ziekmelden? Het stappenplan schetst een beeld van de verplichtingen voor werkgevers bij ziekte bij werknemers. Dit plan biedt overzicht welke stappen een werkgever dient te nemen bij ziekte van een werknemer. Ook wordt weergegeven welke documenten hierbij nodig zijn.

Stap 1 (Dag 1): Ziek melden

Een werkgever meldt de werknemer ziek bij een bedrijfsarts of arbodienst. Deze bedrijfsarts of arbodienst neemt vervolgens contact op met de desbetreffende werknemer. Er wordt een inschatting gemaakt van hoe lang de ziekte ongeveer zal duren. Gedurende deze periode is het verstandig om goed contact te onderhouden met de zieke werknemer en de voortgang ook schriftelijk vast te leggen.

Stap 2 (Week 6): Gezondheid beoordelingsgesprek

Wanneer de ziekte van de werknemer ongeveer zes weken duurt, gaat de werknemer op gesprek bij de bedrijfsarts of arbodienst. Gedurende dit gesprek wordt vastgesteld welke werkwerkzaamheden de werknemer nog wel en/of niet kan verrichten met zijn verslechterde gezondheid. Deze vaststelling heet de Probleemanalyse.

Stap 3 (Week 6): Re-integratieverslag

De afspraken die tussen werkgever en werknemer worden gemaakt, moeten worden vastgelegd in een re-integratieverslag. Het re-integratieverslag bestaat uit verschillende onderdelen:

Let op: Per 1 juli 2023 is de re-integratievisie ingevoerd. Hiervoor zijn de volgende documenten aangepast plan van aanpak en (eerstejaars)Evaluatie.

Het is dus belangrijk gedurende de dit proces het verslag volledig en correct bij te blijven houden en te bewaren. De werknemer krijgt van alle documenten een kopie. Dit verslag is nodig om na twee jaar ziekte een eventuele WIA-uitkering aan te kunnen vragen.

Stap 4 (Week 8): Plan van aanpak

In uiterlijk de achtste week maken werkgever en werknemer gezamenlijk een plan van aanpak. In dit plan worden aan de hand van de Probleemanalyse afspraken gemaakt. Op de website van het UWV is het formulier van het plan van aanpak te vinden. Het plan van aanpak dient vervolgens zo snel mogelijk uitgevoerd te worden. Om de zes weken dient de voortgang besproken te worden, zodat het plan van aanpak kan worden bijgesteld indien nodig.

Stap 5 (Week 42): 42e-weekmelding

Wanneer de werknemer na ruim driekwart jaar nog niet (volledig) aan het werk is, doet de werkgever uiterlijk de eerste werkdag na de 42e ziekteweek aangifte van langdurige ziekte. Deze ziekmelding doet de werkgever via de Verzuimmelder op het werkgeversportaal van het UWV. Tegelijkertijd blijven werkgever en werknemer samenwerken aan de re-integratie.

Weten hoe u Whk-premie verhoging kunt voorkomen?

LEES VERDER

Stap 6 (Week 52): (Eerstejaars)evaluatie

Als de werknemer na 1 jaar (52 weken) nog niet (volledig) aan het werk is, wordt het plan van aanpak geëvalueerd. Op de website van het UWV is hier een formulier voor te vinden. Naar aanleiding van de evaluatie kan aan de hand van het formulier ook het plan van aanpak bijgesteld worden. Werkgever en werknemer doen dit in samenspraak.  

Stap 7 (Week 88): WIA-aanvraag

De zieke werknemer krijgt een brief met betrekking tot het aanvragen van een WIA-uitkering. In deze brief wordt aangegeven wat de uiterlijke datum is waarop een uitkering aangevraagd kan worden. Deze datum is in de 93e ziekteweek. De werkgever zal een kopie ontvangen van deze brief. De werkgever dient vanaf deze week de vereiste re-integratie documenten aan te leveren bij de werknemer ten behoeve van de WIA-aanvraag.

Stap 8 (Week 91): Eindevaluatie

De werkgever geeft aan wat de status is van de re-integratie. Alle informatie die het afgelopen 1,5 jaar is verzameld wordt overgedragen aan het UWV middels de Eindevaluatie. Het invullen van de Eindevaluatie kan middels een formulier die op de website van het UWV staat. Tevens wordt er bij het formulier een actueel oordeel van de bedrijfsarts of arbodienst gevoegd. De werknemer ontvangt een kopie van deze documenten. Vervolgens wordt het formulier aangeleverd via het werkgeversportaal van het UWV.

Stap 9 (Week 93): Re-integratieverslag aanleveren

Uiteindelijk na 93 weken levert de werkgever het volledige re-integratieverslag bij het UWV in. Alle verzamelde documenten worden bijgevoegd. Aan de hand van alle informatie wordt beoordeeld of de werkgever heeft voldaan aan alle voorwaarden van de re-integratie. Vooral of de werkgever er alles aan heeft gedaan om de werknemer weer te kunnen laten integreren. Het UWV zal vervolgens beoordelen of zowel de werkgever als de werknemer voldoende inspanning hebben geleverd in het re-integratietraject. Indien dit niet het geval is kan de WIA-aanvraag van de werknemer worden geweigerd en in het geval van onvoldoende inspanning door de werkgever kan het UWV een loonsanctie van maximaal een jaar opleggen.

Een langdurig zieke werknemer en verhoogde Whk-premie

Wanneer een zieke of arbeidsongeschikte werknemer uit dienst treedt kan dit leiden tot een verhoogde Whk-premie (die werkgevers aan de Belastingdienst betalen) . Afhankelijk van de situatie komt de werknemer na twee of vier jaar op de instroomlijst te staan van de Werkhervattingkas. Dit omdat het UWV de uitkeringslasten van deze oud-werknemer verhaalt op de oud-werkgever. Deze zieke of arbeidsongeschikte oud-werknemer kan tot wel 10 jaar op de instroomlijst blijven staan.

Stappenplan werkgever bij zieke werknemer. Door het stappenplan goed te blijven volgen en tijdig te handelen kunnen werkgevers een eventuele loonsanctie en verhoogde Whk-premie voorkomen.

Gerelateerde artikelen

Meer weten over stappenplan werkgever bij zieke werknemer?

Vul uw gegevens in of bel voor onze Whk-check

Heeft u ook uitkeringslasten op de Whk beschikking doorbelast gekregen? Wellicht dat de Whk-check besparingen kan realiseren. Bel ons op: 070 891 00 00 

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedIn, FacebookInstagram, Twitter en YouTube!

To search, begin typing