Bel ons: 070 891 00 00

Wet betaald ouderschapsverlof 2022

De Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo) treedt op 2 augustus 2022 in werking. Met deze nieuwe wet wijzigen een aantal zaken voor het ouderschapsverlof van werknemers. Hoewel het ouderschapsverlof qua duur hetzelfde blijft, krijgen ouders na de invoering van de Wbo gedeeltelijk recht op betaald ouderschapsverlof. Hieronder staan de belangrijkste aandachtspunten voor u als werkgever.

Ouderschapsverlof tot augustus 2022

Het huidige ouderschapsverlof heeft een maximale duur van 26 weken en is onbetaald tot 2 augustus 2022. Werkgevers hoeven hun werknemer alleen te betalen voor de gewerkte uren. Het ouderschapsverlof kan worden opgenomen tot het achtste levensjaar van het kind. Het aantal uren in de arbeidsovereenkomst is echter bepalend voor de daadwerkelijke duur van het ouderschapsverlof. Het ouderschapsverlof staat los van het geboorteverlof van vijf dagen. Het recht op ouderschapsverlof bedraagt 26 keer het aantal werkuren per week.

Voorbeeld

Een werknemer werkt 36 uur per week. De berekening voor het ouderschapsverlof ziet er dan als volgt uit: 26 (ouderschapsverloffactor) x 36 (uren werkweek) = 936 uur ouderschapsverlof. De werknemer mag zelf bepalen wanneer deze uren worden opgenomen, mits dit vóór het achtste levensjaar van het kind plaatsvindt. Daarna vervallen de ouderschapsverlof uren. De werknemer krijgt alleen de gewerkte uren door de werkgever betaald. De verlofuren zijn onbetaald, mits anders overeengekomen met de werkgever.

Vengroot - Uitkeringspercentage ouderschapsverlof gewijzigd - schema ouderschapsverlof tot augustus 2022

Te veel betaalde premies terugvorderen? Data-Analyse Loonkosten

Om te zien of u als werkgever optimaal gebruik heeft gemaakt van alle mogelijkheden heeft Vengroot de Data-Analyse Loonkosten ontwikkeld. Hieruit komt naar voren of alle premies, voordelen en kortingen juist en volledig zijn toegepast en verwerkt.

LEES VERDER

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Een zwangere werkneemster heeft recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het zwangerschapsverlof kan tussen zes en vier weken voor de uitgerekende datum worden opgenomen. De zwangere werkneemster moet in elk geval vier weken voor de uitgerekende datum (28 dagen) met zwangerschapsverlof In het geval van een tweeling of een meerling kan het zwangerschapsverlof tien tot acht weken voor de uitgerekende datum worden opgenomen. Het bevallingsverlof start vanaf de dag dat het kind is geboren en heeft een duur van tien weken. Het zwangerschaps- en bevallingsverlof hebben samen een maximale duur van zestien weken en heeft een loondoorbetalingspercentage van 100%. Dit wordt door het UWV betaald. Hierna heeft de werkneemster recht op ouderschapsverlof.

Let op: Indien een werkneemster het zwangerschapsverlof (zes weken) nog niet volledig heeft opgenomen, dan mogen de overgebleven uren als extra bevallingsverlof worden opgenomen.

Geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof

Het geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof gelden voor de partner. De partner heeft recht op geboorteverlof van één week. Het geboorteverlof heeft een loondoorbetalingspercentage van 100%. Dit wordt door de werkgever betaalt. De partner dient het geboorteverlof in de eerste vier weken na de geboorte op te nemen. Indien dat niet wordt gedaan, kan er geen aanvullend geboorteverlof worden aangevraagd bij het UWV.

Het aanvullend geboorteverlof heeft een maximale duur van vijf weken en heeft een loondoorbetalingspercentage van 70%. Dit wordt door het UWV betaald tot maximaal 70% van het maximumdagloon. Hiervoor geldt als voorwaarde dat het standaard geboorteverlof al is opgenomen. De partner heeft in totaal recht op zes weken betaald geboorte- en aanvullend geboorteverlof. Hierna heeft de partner recht op het ouderschapsverlof.

Let op: Het geboorteverlof is per 1 januari 2019 ingevoerd. Het aanvullend geboorteverlof is sinds juli 2020 in werking getreden.

Ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

Het eerder vermelde ouderschapsverlof van maximaal 26 weken is onbetaald verlof zonder vakantieopbouw, tenzij anders overeengekomen met de werkgever. Met de invoering van de Wbo krijgen ouders negen weken betaald ouderschapsverlof. Om van deze regeling gebruik te kunnen maken, moet de werknemer de negen weken ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van het kind opnemen.

Deze negen weken is betaald ouderschapsverlof en tijdens dit verlof krijgt de werknemer een ouderschapsuitkering. Deze uitkering bedraagt 70% van het dagloon en wordt door het UWV uitgekeerd. Er geldt een maximumdagloon van € 232,90 (juli 2022). De uitkering is daarom nooit hoger dan 70% van dit maximumdagloon. Werkgevers hoeven geen loon door te betalen tijdens het (betaald) ouderschapsverlof, tenzij anders afgesproken in de cao. Werkgevers kunnen er echter voor kiezen om de ouderschapsuitkering aan te vullen tot 100% en/of het loon door te betalen tijdens het onbetaalde gedeelte van het ouderschapsverlof (de overige zeventien weken).

Ouderschapsverlof aanvragen

De werknemer dient het ouderschapsverlof per brief bij de werkgever in te dienen. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden:

  • Het verlof dient minimaal twee maanden voor de ingangsdatum ingediend zijn bij de werkgever.
  • De start- en einddatum van het verlof en de verdeling van de verlofdagen dienen in de brief te worden vermeld. Let op: indien de ouderschapsverlofdag samenvalt met een feestdag dan wordt dat als een ouderschapsverlofdag gerekend.

Vragen over Wet betaald ouderschapsverlof 2022?

Stel uw vraag hieronder.

Hidden
Toestemming*

Gerelateerde artikelen

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter en YouTube!

To search, begin typing