Bel ons: 070 891 00 00

Premiekorting op werkgeverslasten

Geschatte leestijd: 8 minuten

Werkgevers werden tot 2018 door de overheid gestimuleerd om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen middels de premiekortingen op werkgeverslasten. Deze regeling werd ook wel de mobiliteitsbonus genoemd. Hierdoor werd afstand tot de arbeidsmarkt voor de doelgroep banenafspraak verkleind. De premiekortingen zijn per 2018 vervangen door de LKV, LIV en Jeugd-LIV. Zijn de premiekortingen dan nog wel relevant?

Wat zijn premiekortingen?

Premiekortingen zijn belastingstimuleringsregelingen die zijn opgesteld voor werkgevers. Wanneer een werkgever iemand in dienst neemt die binnen de premiekorting doelgroep valt (dit was tot 2018), kan de desbetreffende premiekorting nog worden toegepast. De premiekorting mag op basis van het aantal gewerkte uren worden toegepast in de loonadministratie. Hiermee wil de overheid specifieke doelgroepen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een betere kans bieden.

Doelgroepen premiekorting

Er zijn drie soorten doelgroepen waarvoor premiekorting nog kan worden toegepast.

 • oudere werknemers (56 jaar en ouder);
 • arbeidsgehandicapte werknemers;
 • jongere werknemers.

Voor deze werknemers kunnen werkgevers nog gebruik maken van de premiekortingsregeling. Het is niet mogelijk om meerdere premiekortingen toe te passen. Indien een werknemer werd aangenomen die in zowel de oudere als arbeidsgehandicapte doelgroep viel, dan mag alleen de premiekorting voor arbeidsgehandicapte werknemers worden toegepast.

Te veel betaalde premies terugvorderen? Data-Analyse Loonkosten

Om te zien of u als werkgever optimaal gebruik heeft gemaakt van alle mogelijkheden heeft Vengroot de Data-Analyse Loonkosten ontwikkeld. Hieruit komt naar voren of alle premies, voordelen en kortingen juist en volledig zijn toegepast en verwerkt.

LEES VERDER

Premiekorting oudere werknemer

De premiekorting oudere werknemers geldt voor werknemers van 56 jaar of ouder die direct voor indiensttreding, recht hadden op één van de onderstaande uitkeringen:

 • werkloosheidsuitkering (WW, IOW, wachtgeld);
 • arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, Waz, Wamil);
 • nabestaandenuitkering (Anw);
  • Voor de werknemer die recht had op een Anw-uitkering, gelden als extra eisen dat hij voordat hij in dienst kwam:
   • ten minste 2 jaar recht had op de nabestaandenuitkering en;
   • hij in die periode geen arbeidsinkomen had.
 • inkomensondersteuning vanuit Wet Wajong;
 • bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ);
 • uitkeringen op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers.

Vergoeding premiekorting oudere werknemer

Indien aan één van de voorwaarden is voldaan, dan mag de premiekorting voor een oudere werknemer nog worden toegepast. Bij een dienstverband van ten minste 36 uur per week mocht een premiekorting van €7.000 per jaar worden toegepast. Werkte de werknemer minder dan 36 uur per week, dan moest de premiekorting evenredig worden toegepast.

Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer

De premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers geldt voor werknemers waarbij direct voor indiensttreding, sprake was van één van de volgende situaties:

 • de werknemer heeft recht op een WIA-uitkering (een WGA- of een IVA-uitkering).
 • de werknemer heeft recht op een uitkering of arbeidsondersteuning op grond van de Wet Wajong.
 • de werknemer is vóór 1 januari 2015 geïndiceerd of heeft voor die datum een nog geldige indicatiebeschikking gekregen op grond van artikel 11 van de Wet sociale werkvoorziening.
 • de werknemer is jonger dan 18 jaar, heeft door ziekte of handicap problemen gehad bij het volgen van onderwijs en komt binnen 5 jaar na afronding van dat onderwijs in dienst. Op verzoek geeft UWV een verklaring af waarin staat dat de werknemer tot deze doelgroep hoort.
 • de werknemer is 18 jaar of ouder, krijgt geen uitkering of arbeidsondersteuning op grond van de Wet Wajong, heeft door ziekte of handicap problemen gehad bij het volgen van onderwijs, en hij komt binnen 5 jaar na afronding van dat onderwijs bij u in dienst. Op verzoek geeft UWV een verklaring af waarin staat dat de werknemer tot deze doelgroep hoort.
 • de werknemer was vóór 29 december 2005 arbeidsgehandicapt op grond van de Wet REA (Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten).
 • UWV heeft in een arbeidskundig onderzoek bij de werknemer vastgesteld dat er tegelijkertijd wordt voldaan aan 4 voorwaarden:

Vergoeding premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer

Indien één van de situaties zich voordoet, dan mag de premiekorting voor een arbeidsgehandicapte werknemer worden toegepast. Bij een dienstverband van ten minste 36 uur per week mag een premiekorting van €7.000 per jaar worden toegepast. Werkt de werknemer minder dan 36 uur per week, dan moet de premiekorting evenredig worden toegepast. Deze premiekorting mag ook worden toegepast voor jonggehandicapte werknemers die minder dan het wettelijk minimumloon verdiende vanwege een arbeidsbeperking. Voor deze doelgroep is de premiekorting maximaal €3.500 per jaar bij een werkweek van ten minste 36 uur. Indien de werknemer minder dan 36 uur per week werkte, dan moet de premiekorting evenredig worden toegepast.

Premiekorting jongere werknemer

De premiekorting jongere werknemers mag worden toegepast voor werknemers in de leeftijd 18 tot en met 26 jaar. Deze premiekorting mag onder de volgende voorwaarden worden toegepast:

 • de werknemer had recht op een WW-uitkering of een uitkering op grond van de Participatiewet voordat hij bij u in dienst kwam.
 • de werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor ten minste 32 uur per week met een duur van ten minste 6 maanden. Als de werknemer in dienst komt op of na 1 juli 2015, moet hij een arbeidsovereenkomst hebben voor ten minste 24 uur per week met een duur van ten minste 6 maanden.

Vergoeding premiekorting jongere werknemer

Indien aan één van de voorwaarden is voldaan, dan mag de premiekorting voor een jongere werknemers worden toegepast. Bij een dienstverband van ten minste 32 uur per week mag een premiekorting van €3.500 per jaar worden toegepast. Werkte de werknemer minder dan 32 uur per week, dan moet u de premiekorting evenredig worden toegepast.

Overzicht premiekorting vergoedingen

Onderstaand de vergoedingen voor de premiekortingen per categorie. Voor het jaar 2016 en 2017

Premiekorting oudere werknemers

Premiekorting per periodeVergoedingen 2016Vergoedingen 2017
Per jaar€7.000€7.000
Per halfjaar€3.500€3.500
Per maand€583,34€583,34
Per vier weken€538,47€538,47

Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers met een werkweek van ten minste 36 uur.

Premiekorting per periodeVergoedingen 2016Vergoedingen 2017
Per jaar€7.000€7.000
Per halfjaar€3.500€3.500
Per maand€583,34€583,34
Per vier weken€538,47€538,47

Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers met een banenafspraak of scholingsbelemmering

Premiekorting per periodeVergoedingen 2016Vergoedingen 2017
Per jaar€3.500€2.000
Per halfjaar€1.750€1.000
Per maand€291,24€166,67
Per vier weken€269,24€153,85

Premiekorting jongere werknemers

Premiekorting per periodeVergoedingen 2016Vergoedingen 2017
Per jaar€3.500€3.500
Per halfjaar€1.750€1.000
Per maand€291,24€166,67
Per vier weken€269,24€153,85

Afschaffing premiekortingen

Per 1 januari 2018 zijn de premiekortingen afgeschaft. Deze regeling is vervangen door de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl). De Wtl bestaat uit de volgende drie onderdelen:

 • Loonkostenvoordeel (LKV)
  • arbeidsgehandicapte werknemer;
  • doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmering;
  • herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer;
  • oudere werknemer (56 jaar of ouder).
 • Lage-inkomstenvoordeel (LIV)
  • werknemers met een bepaald gemiddeld uurloon. Deze grens wordt per jaar vastgesteld.
 • Jeugd-LIV
  • werknemers van 18 jaar, 19 jaar of 20 jaar.

In tegenstelling tot de premiekortingen kunnen de LKV, LIV en jeugd-LIV geldt er een aanvraagtermijn van maximaal drie maanden. Indien deze regeling niet binnen de aanvraagtermijn wordt ingediend kan deze regeling niet worden toegepast voor de desbetreffende werknemer.

Doelgroepverklaring aanvragen

Hoe premiekortingen toe te passen?  Dan moet er een doelgroepverklaring van een uitkeringsinstantie (bijvoorbeeld UWV of de gemeente) in bezit zijn, waaruit blijkt dat een (ex-) werknemer, direct voor hij in dienst trad, recht had op een uitkering. Deze verklaring moet in de loonadministratie worden bewaard.

Wie kan een doelgroepverklaring aanvragen?

Een doelgroepverklaring kan zowel door de werkgever als werknemer worden aangevraagd. De werknemer kan de doelgroepverklaring bij het UWV aanvragen en die vervolgens doorsturen naar de werkgever. De werkgever kan ook de doelgroepverklaring aanvragen bij het UWV, maar daarvoor is een ondertekende machtiging van de desbetreffende werknemer vereist.

Vragen naar ziekte of handicap van werknemer

Het is niet toegestaan voor werkgevers om te vragen naar de ziekte of handicap van een werknemer bij indiensttreding. De werknemer hoeft dus niet medische vragen te beantwoorden. Twee maanden na indiensttreding mag de werkgever wel vragen naar de ziekte of handicap van de werknemer. In dit geval is de werknemer door zijn proeftijd gekomen. De werknemer is dan verplicht om openheid van zaken te geven.

Administratieve verplichtingen

Voor het toepassen van de premiekortingen gelden de volgende administratieve verplichtingen:

 • de doelgroepverklaring van UWV of de gemeente moet in de loonadministratie worden bewaard. Hieruit moet blijken dat de werknemer recht had op een WW- of bijstandsuitkering.
 • de schriftelijke arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling van de werknemer moet in de loonadministratie worden bewaard

Premiekortingen terugvorderen

In tegenstelling tot het LKV en LIV, kunnen werkgevers onbenutte premiekortingen met terugwerkende kracht realiseren. Hoewel er een verjaringstermijn geldt voor de correctie in de administratie, kunnen deze besparingen tot en met 5 jaar terug worden gerealiseerd. Dit jaar kunnen de premiekortingen voor de jaren 2016 en 2017 vooralsnog worden benut. Dit kan voor één werknemer op lopen tot  €14.000.

Gerelateerde artikelen

Vul uw gegevens in of bel voor een vrijblijvende inventarisatie Data-Analyse Loonkosten

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Toestemming*

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter en YouTube!

To search, begin typing