Bel ons: 070 891 00 00

Geschatte leestijd: 4 minuten

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is sinds 1 januari 2020 van kracht. De WAB is opgenomen in de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv). Met de invoering van de WAB zijn de sectorpremie en uniforme AWf-premie komen te vervallen en vervangen door premiedifferentiatie WW. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen een hoge WW-AWf-premie en een lage WW-AWf-premie.  

Sectorpremie en uniforme AWf-premie

De sectorpremie en uniforme AWf-premie zijn met de invoering van de WAB komen te vervallen. Vanuit de praktijk bleek deze premievaststelling niet te werken. Het idee achter de sectorindeling was dat de sectoren de WW-premie laag konden houden als de werkloosheid ook laag zou blijven. De sectorindeling is sinds de jaren 50 van kracht en in die tijd bleven organisaties veelal in dezelfde sector ingedeeld. In de huidige markt vallen organisaties in meerdere sectoren, waardoor verschuivingen worden veroorzaakt. Daarnaast blijven werknemers tegenwoordig niet de gehele carrière in dezelfde sector werken. Hierdoor kwam het voor dat werkgevers een verhoogde sectorpremie moesten afdragen voor werknemers die niet in dezelfde sector aan de slag zouden gaan.

Te veel betaalde premies terugvorderen? Data-Analyse Loonkosten

Om te zien of u als werkgever optimaal gebruik heeft gemaakt van alle mogelijkheden heeft Vengroot de Data-Analyse Loonkosten ontwikkeld. Hieruit komt naar voren of alle premies, voordelen en kortingen juist en volledig zijn toegepast en verwerkt.

LEES VERDER

Wat is de Wet arbeidsmarkt in balans

De Wet arbeidsmarkt in balans is tot stand gekomen omdat de overheid werkgevers wil stimuleren om werknemers meer zekerheid te bieden op de arbeidsmarkt. De volgende regelingen vormen een onderdeel van de Wet arbeidsmarkt in balans:

 • Gedifferentieerde WW-premie;
 • Cumulatiegrond ontslag;
 • Transitievergoeding;
 • Ketenregeling;
 • Payrollwerknemer;
 • Oproepwerknemers.

Gedifferentieerde premie WW-AWf

De gedifferentieerde premie WW-AWf is ingevoerd om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken een vast contract aan werknemers te bieden. Werkgevers dragen de hoge WW-premie af voor werknemers met een flexibel contract en de lage WW-premie voor werknemers met een vast contract. Lees verder: WW-AWf vast en flexibel contract.

Lage WW-AWf met terugwerkende kracht

De staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het standpunt over de tijdelijke urenuitbreiding en de toepassing van de lage WW-AWf-premie gewijzigd. Deze wijziging wordt met terugwerkende kracht ingevoerd vanaf 1 januari 2020. Dit betekent dat bij een tijdelijke urenuitbreiding de lage WW-AWf-premie mogelijk is. Lees verder.

Cumulatiegrond ontslag

De cumulatiegrond is een nieuwe ontslaggrond. Dit betekent dat een combinatie van verschillende ontslaggronden, die via de kantonrechter lopen, samen een redelijke grond voor ontslag kan opleveren. Indien de kantonrechter een arbeidsovereenkomst beëindigd op basis van de cumulatiegrond, dan kan een transitievergoeding aan de werknemer worden toegewezen. Daarnaast zou de kantonrechter een extra vergoeding aan de werknemer kunnen toewijzen van maximaal 50% van de transitievergoeding.

Overzicht ontslaggronden

 • veelvuldig ziekteverzuim met ernstig nadeel voor het bedrijf;
 • disfunctioneren;
 • verwijtbaar handelen of nalaten. Bijvoorbeeld diefstal of zich niet houden aan de geheimhoudingsplicht;
 • werkweigering wegens ernstig gewetensbezwaar waarbij het niet mogelijk is de werkzaamheden voort te zetten in een aangepaste vorm;
 • verstoorde arbeidsverhouding;
 • andere dan de hierboven genoemde omstandigheden die zo ernstig zijn dat de arbeidsovereenkomst niet kan doorlopen, bijvoorbeeld gevangenisstraf of geen tewerkstellingsvergunning hebben;
 • Cumulatiegrond: gecombineerde omstandigheden uit meerdere (hierboven genoemde) ontslaggronden.

Whitepaper: Loonkostenbesparing loont

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Transitievergoeding

Per 1 juli 2015 hebben werknemers recht op een transitievergoeding met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid. De WAB bevat een wetwijziging voor de berekeningsmethode waarmee de transitievergoeding wordt berekend. Werknemers hebben per 1 januari 2020 recht op deze vergoeding voor het gehele dienstverband vanaf de eerst werkdag.

Ketenregeling

De ketenregeling is aangepast in de WAB. Tot 31 december 2019 werd een tijdelijk dienstverband automatisch omgezet naar een vast dienstverband ná drie tijdelijke dienstverbanden in maximaal twee jaar. Per 1 januari 2020 is dit aangepast naar drie tijdelijke dienstverbanden in maximaal drie jaar.

Payrollwerknemer

In de WAB staat opgenomen dat de payrollwerknemer dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden krijgt als werknemers die in loondienst zijn bij de inlener. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • 13e maand;
 • Vakantiedagen;
 • Verlofregelingen;
 • Scholingsregelingen;
 • Ketenregeling;
 • Dezelfde doorbetaling van loon bij ziekte;
 • Dezelfde collectieve verzekering.

Oproepwerknemers

De WAB legt werkgevers op dat oproepwerknemers minstens vier dagen van te voren moeten worden opgeroepen. Indien de werkgever een oproep binnen vier dagen afzegt, heeft de werknemer recht op het loon over de uren van die oproep. Daarnaast zijn werkgevers verplicht een vaste arbeidsovereenkomst te geven na een dienstverband van twaalf maanden.

Gerelateerde artikelen

Vul uw gegevens in of bel voor een vrijblijvende inventarisatie Data-Analyse Loonkosten

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter en YouTube!

To search, begin typing