Bel ons: 070 891 00 00

Geschatte leestijd: 5 minuten

IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Dit is een uitkering bedoeld voor mensen die voor minimaal 80% duurzaam arbeidsongeschikt zijn en de kans op terugkeer op de arbeidsmarkt binnen vijf jaar nihil is. Deze mensen komen in aanmerking voor een IVA-uitkering. De IVA en de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) vormen samen de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Werkgevers zijn verplicht om alle werknemers te verzekeren voor de WIA.

Wat houdt een IVA-uitkering in

Na 104 weken ziekte of arbeidsongeschiktheid vindt er een WIA-beoordeling plaats. Hierbij wordt beoordeeld in welke mate de werknemer in staat is om weer aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt. Wanneer de conclusie is dat de werknemer minder dan 20% arbeidsgeschikt is en zal zijn in de komende vijf jaar, dan komt deze werknemer in aanmerking voor een IVA-uitkering. Deze beoordeling wordt door het UWV uitgevoerd.

Te veel betaalde premies terugvorderen? Data-Analyse Loonkosten

Om te zien of u als werkgever optimaal gebruik heeft gemaakt van alle mogelijkheden heeft Vengroot de Data-Analyse Loonkosten ontwikkeld. Hieruit komt naar voren of alle premies, voordelen en kortingen juist en volledig zijn toegepast en verwerkt.

LEES VERDER

Vervroegde Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten

Wanneer tijdens de 104 weken ziekte of arbeidsongeschiktheid al duidelijk is dat de werknemer volledig arbeidsongeschikt is of als er geen kans op herstel is, dan is een vervroegde IVA mogelijk. De werknemer moet zelf een IVA-uitkering aanvragen bij het UWV. De vervroegde IVA-aanvraag kan eenmalig worden ingediend en kan alleen vanaf de derde week tot de 68ste week van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Het UWV beoordeelt binnen acht weken of de vervroegde IVA-uitkering wordt toegewezen. De uitkering gaat tien weken na aanvraag in als de aanvraag wordt gehonoreerd. Als de aanvraag na 68 weken plaatsvindt dan kan de uitkering pas na 104 weken worden ontvangen, indien wordt voldaan aan de voorwaarden.

IVA aanvragen

De IVA-aanvraag, ook wel WIA-aanvraag genoemd, verloopt via de werknemer. Het UWV beoordeelt de WIA-aanvraag na 104 weken ziekte of arbeidsongeschiktheid. Hiervoor wordt het re-integratieverslag beoordeeld en wordt er gekeken of zowel de werkgever als de werknemer voldoende inspanning hebben verricht in  het re-integratieproces. Tevens wordt de werknemer uitgenodigd door het UWV voor een WIA-onderzoek. Indien het UWV oordeelt dat de werkgever onvoldoende inspanning heeft geleverd kan een loonsanctie worden opgelegd. Indien het UWV oordeelt dat de werknemer onvoldoende inspanning heeft geleverd, kan de uitkering worden afgewezen. Lees verder.

Wie betaalt de uitkeringen

De IVA-uitkeringen worden door het UVW betaald vanuit de Aof (Arbeidsongeschiktheidsfonds). Werkgevers betalen een basispremie Aof waarmee dit fonds wordt aangevuld. Dit premiepercentage is sinds 2022 gedifferentieerd. Het te betalen premiepercentage hangt dus af of er sprake is van een kleine, middelgrote of grote werkgever. Lees ook: Gedifferentieerde premie Aof.

Hoogte IVA-uitkering

De hoogte van een IVA-uitkering is 75% van het maximum dagloon.  Bij het berekenen van de IVA-uitkering wordt het SV-loon dat de werknemer verdiende in het jaar voor ziekmelding gehanteerd. Lees verder.

Weten hoe u Whk-premie verhoging kunt voorkomen?

LEES VERDER

Voordelen

Wanneer een werknemer na 104 weken recht heeft op een IVA-uitkering dan heeft dat voordelen voor zowel de werknemer als werkgever. De werknemer zal een hogere uitkering ontvangen en de re-integratieverplichtingen komen te vervallen, ook voor de werkgever. Werkgevers hebben er belang bij dat de IVA-uitkering voor de werknemer wordt toegewezen.

Werkgevers die ERD (eigenrisicodrager) zijn moeten de uitkeringslasten van de werknemer zelf dragen, indien de IVA-uitkering wordt afgewezen. Daarnaast moet de werkgever nog steeds aan de re-integratieverplichtingen voldoen. Het dragen van deze uitkeringslasten en re-integratieverplichtingen heeft een maximale duur van tien jaar. Werkgevers die geen ERD zijn en dus via het UVW zijn verzekerd, kunnen een verhoogde WGA-premie opgelegd krijg via de Whk (Werkhervattingskas), indien de IVA-uitkering wordt afgewezen. Deze verhoging heeft een maximale duur van tien jaar. Met de toewijzing van een IVA-uitkering kan een werkgever op lange termijn veel tijd en geld besparen.

Bezwaar maken tegen afwijzing IVA-uitkering

Uit de praktijk blijkt dat het UWV de kansen op herstel vaak hoger inschat dan daadwerkelijk het geval is. Hierdoor worden er eerder WGA-uitkeringen toegewezen dan IVA-uitkeringen. Het gevolg hiervan is dat werkgevers na twee jaar te maken krijgen met de uitkeringslasten die de premie Whk verhoogt. Indien de werknemer later toch een IVA-uitkering toegewezen krijgt, dan worden die uitkeringslasten niet meer doorberekend. Werkgevers kunnen zelf ook bezwaar maken tegen de afwijzing van de IVA-uitkering en op die manier verhoogde premie Whk voorkomen. In het bezwaar moet duidelijk aangegeven worden waarom er wel sprake is van duurzame arbeidsongeschiktheid onderbouwd met het advies van de bedrijfsarts.

Vrijblijvend contact met onze specialisten?

Vul uw gegevens in of bel naar 070 – 891 00 00

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden

Gerelateerde artikelen

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedInFacebookInstagramX (Twitter) en YouTube!

To search, begin typing