Bel ons: 070 891 00 00

Geschatte leestijd: 7 minutes

Een no-riskpolis is een regeling die voor werkgevers geldt als een werknemer met een ziekte of arbeidshandicap in dienst wordt genomen. Met deze regeling worden werkgevers gestimuleerd om deze doelgroep in dienst te nemen of te behouden. Op het moment dat de werknemer ziek wordt, dan betaalt het UWV de loonkosten van deze werknemer via een uitkering.

Voordelen van no-riskpolis

Met de no-riskpolis heeft de werkgever een aantal voordelen. De werkgever:

 • kan een Ziektewet-uitkering krijgen voor de werknemer bij ziekmelding;
 • hoeft geen hogere ZW-premie te betalen als onderdeel van de Whk;
 • hoeft geen hogere WGA-premie te betalen als onderdeel van de Whk, als de werknemer in de WGA komt.

LKV aanvragen automatiseren?

De PreVenTool stelt op een intelligente wijze de juiste vragen aan nieuwe werknemers. Deze informatie wordt vervolgens effectief gebruikt voor fiscaal interessante voordelen en regelingen.

LEES MEER

Voorwaarden voor de no-riskpolis

U hoeft de no-riskpolis niet van tevoren aan te vragen voor uw werknemer. Op het moment dat uw werknemer ziek wordt, geeft u op het formulier aan dat voor hem de no-riskpolis geldt. Wij beoordelen dan of hij op basis van de voorwaarden van de no-riskpolis een Ziektewet-uitkering krijgt. Hieronder vindt u per situatie welke voorwaarden er gelden voor de no-riskpolis.

WAO- of WAZ-uitkering

Heeft de werknemer bij het begin van het dienstverband een WAO- of WAZ-uitkering, dan geldt de no-riskpolis wanneer deze werknemer ziek wordt binnen 5 jaar na de start van dit dienstverband.

WIA-uitkering

Indien een werknemer in aanmerking kwam voor een WIA-uitkering, maar ook wanneer een WIA-uitkering is afgewezen is het mogelijk dat de no-riskpolis van toepassing is. De no-riskpolis geldt als:

 • de werknemer bij het begin van zijn dienstverband een WIA-uitkering had en deze werknemer ziek wordt binnen 5 jaar na de start van het dienstverband;
 • de werknemer in dienst blijft bij zijn werkgever na toekenning van de WIA-uitkering. De no-riskpolis geldt als deze werknemer ziek wordt binnen 5 jaar na de start van de WIA-uitkering;
 • de aanvraag voor een WIA-uitkering bij het einde van de wachttijd is afgewezen. In de afwijzingsbrief staat dat de no-riskpolis geldt in een nieuw dienstverband dat start binnen 5 jaar na de afwijzing van de WIA-aanvraag. De no-riskpolis geldt als deze werknemer ziek wordt binnen 5 jaar na de start van dit dienstverband.

WW-uitkering

De werkgever kan via deze regeling een Ziektewet-uitkering voor de werknemer aanvragen als deze aan 2 voorwaarden voldoet. De werknemer:

 • is tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2020 bij de werkgever gaan werken.
 • is geboren voor 1 januari 1962.

Indien aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan dan krijgt de werknemer na 13 weken een Ziektewet-uitkering als aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. De werknemer:

 • kwam vanuit een WW-uitkering in dienst.
 • ontving de WW-uitkering langer dan 52 weken (perioden waarin deze werknemer minder dan 4 weken heeft gewerkt, telt het UVW niet mee).

Wajong-uitkering

Indien een werknemer onder de doelgroep Wajong behoort, dan zou de no-riskpolis van toepassing kunnen zijn. De no-riskpolis geldt als de werknemer:

 • ooit een Wajong-uitkering kreeg. Of als deze werknemer op grond van de Wajong hulp bij het werk had;
 • een afwijzing heeft ontvangen voor de Wajong-aanvraag, omdat het UVW niet kon vaststellen dat de werknemer langdurig niet kon werken.

WSW-dienstverband, WIW-baan of ID-baan

Als een werknemer een WSW-dienstverband (Werken in de sociale werkvoorziening), WIW-baan (Wet inschakeling werkzoekenden) of ID-baan (voormalig Besluit in- en doorstroombanen) had of heeft dan kan de no-riskpolis van toepassing zijn.  De no-riskpolis geldt als:

 • de werknemer een artikel 7 WSW-dienstverband heeft. Dat is een gesubsidieerd dienstverband door middel van loonkostensubsidie. De werkgever moet dan het bedrag van de loonkostensubsidie aan het UWV doorgeven. Dit bedrag wordt vervolgens afgetrokken van het Ziektewet-dagloon.
 • de werknemer direct voor indiensttreding, werkte in een artikel 2 WSW-dienstverband. Dat is een dienstverband op een beschutte werkplek bij de gemeente of SW-bedrijf (Sociale Werkvoorziening). Of via detachering door de gemeente of SW-bedrijf bij een reguliere werkgever.
 • de werknemer direct voor indiensttreding werkte in een WIW-baan of een ID-baan.
 • de werknemer direct voor indiensttreding een nog geldige WSW-indicatie had.

Doelgroepregister

Werkgever kunnen ook aanspraak maken op de no-riskpolis indien een werknemer in de doelgroepregister is opgenomen. De no-riskpolis geldt als de werknemer na 1 januari 2015 bij in dienst is gekomen en is opgenomen in het doelgroepregister met de volgende reden:

 • De werknemer behoort tot de doelgroep banenafspraak. De werknemer kreeg van de gemeente een IOAW-, IOAZ-, Anw- of bijstandsuitkering (Participatiewet). En de werknemer is indienstgetreden na begeleiding of bemiddeling door de gemeente. Daarnaast moet het UVW ook hebben vastgesteld dat de werknemer minder dan het minimumloon kan verdienen. Of dit is via een loonwaardebepaling op de werkplek vastgesteld.
 • De werknemer heeft zichzelf bij het UWV gemeld voor een beoordeling arbeidsvermogen. De reden hiervan kan zijn dat de werknemer in het verleden voortgezet speciaal onderwijs (vso) of praktijkonderwijs (pro) heeft gehad. Het UWV heeft eenmalig iedereen die tussen 10 september 2014 en 18 juli 2015 behoorde tot deze doelgroep schoolverlaters in het landelijk doelgroepregister opgenomen.
 • De Wajong-aanvraag is afgewezen omdat het UWV niet kon vaststellen dat de werknemer langdurig niet kon werken.
 • De werknemer kan alleen met een voorziening (hulp, hulpmiddelen en regelingen) het wettelijk minimumloon verdienen.

Whitepaper: Loonkostenbesparing loont

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Beschut werk

Beschut werk is werk dat bedoeld is voor mensen met lichamelijke, verstandelijk of psychische beperking. Het aanbieden van deze beschutte werkplekken met aangepaste omstandigheden, valt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Voor deze werknemer kan de no-riskpolis van toepassing zijn. De no-riskpolis geldt als de werknemer op grond van de Participatiewet na 1 januari 2015 op een beschutte werkplek bij de gemeente werkt.

Scholingsbelemmeringen

De no-riskpolis geldt als:

 • de werknemer problemen heeft (gehad) door zijn ziekte of handicap bij het volgen van onderwijs. En deze werknemer binnen 5 jaar na afloop van het onderwijs in dienst komt. Indien deze werknemer binnen vijf jaar na de start van dit dienstverband ziekt wordt dan is de no-riskpolis van toepassing.

In deze situatie moet de werknemer een no-riskverklaring aanvragen bij UWV. Daarin staat dat de no-riskpolis van toepassing is. No-riskverklaring aanvraagformulier.  

Wet REA

Wet REA staat voor Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten. Deze wet is op 29 december 2005 komen te vervallen. De no-riskpolis geldt echter als de werknemer tijdens de Wet REA (peildatum 28 december 2005) een arbeidsbeperking door een ziekte of handicap had. Hiervoor gelden voorwaarden. De werknemer heeft in de 5 jaar vóór aanvang een dienstverband bij de huidige werkgever:

 • recht (gehad) op een WAO- of WAZ-uitkering (die is ingetrokken), of;
 • een voorziening gehad op grond van de Wet REA, of;
 • een dienstverband gehad in het kader van de WSW, of;
 • een herindicatiebeslissing gekregen waardoor deze werknemer niet langer behoort tot de doelgroep van de WSW, of;
 • een verklaring van de gemeente of UWV dat hij moeite heeft met werken of het vinden van werk.

De no-riskpolis is van toepassing als deze werknemer ziek wordt binnen 5 jaar na de start van dit dienstverband.

Structureel functionele beperking

De structurele functionele beperking (SFB) is een voorziening voor werknemers met een ziekte of beperking die daardoor worden belemmerd is het verrichten van werk. Voor deze werknemers kan de no-riskpolis van toepassing zijn. De no-riskpolis geldt als de werknemer vóór 2015 in dienst is gekomen. De gemeente was toen verantwoordelijk voor re-integratie van deze doelgroep. De werknemer moet ook een verklaring van UWV hebben, waarin staat dat deze werknemer een arbeidsbeperking door een ziekte of handicap heeft. Als deze werknemer ziek wordt binnen 5 jaar na de start van dit dienstverband, dan is de no-riskpolis van toepassing.

Toepassen no-riskpolis

Voor het toepassen van de no-riskpolis moet bij de Ziektewet-uitkering aanvraag doorgegeven worden dat de no-riskpolis voor de werknemer geldt. Ten eerste moet de werkgever op de hoogte zijn dat de werknemer een no-riskpolis heeft. Een werkgever mag ná een dienstbetrekking van twee maanden hiernaar vragen.  Deze informatie dient in de administratie bewaard te worden. Ten tweede moet deze informatie geraadpleegd worden, op het moment dat een werknemer ziek wordt. Indien de no-riskpolis van toepassing is voor een zieke werknemer, dan kan de werkgever een Ziektewet-uitkering aanvragen. Bij de reden van aanvraag dient doorgegeven te worden dat de no-riskpolis van toepassing is. Het UVW beoordeelt de aanvraag en na goedkeuring wordt de Ziektewet-uitkering door het UWV betaald. Deze kosten worden later niet in rekening gebracht bij de werkgever. De uitkeringslasten leiden dus niet tot een verhoging Whk-premie middels de ZW-premie.

Gerelateerde artikelen

Vul uw gegevens in of bel voor een vrijblijvende inventarisatie PreVenTool

Hidden
Hidden
Toestemming*

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedIn, Facebook, InstagramTwitter en YouTube!

To search, begin typing