Bel ons: 070 891 00 00

Handboek Loonheffingen 2023 februari

De Belastingdienst heeft het Handboek Loonheffingen 2023 uitgave februari gepubliceerd. Hierin staan de nieuwe regels rondom de loonheffingen. In het handboek staat een stappenplan die weergeeft hoe zaken in de loonadministratie moeten worden verwerkt. Alle actuele bedragen, percentages, voorwaarden en procedures zijn ook opgenomen in het Handboek Loonheffingen 2023 uitgave februari.

Bekijk hier: Handboek Loonheffingen 2023 – Februari uitgave 2.

Download hier: Handboek Loonheffingen 2023 – Uitgave februari

Onderdelen Handboek Loonheffingen

Het Handboek Loonheffingen 2023 bestaat uit 538 pagina’s. In het document wordt de informatie overzichtelijk in drie delen weergegeven:

  • Deel een (Stappenplan);
  • Deel twee (Thema’s);
  • Deel drie (bijlagen).

Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 uitgave 2

Op 10 januari 2023 had de Belastingdienst de Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 uitgave 2 gepubliceerd. Hierbij werd Handboek loonheffingen 2022 uitgave oktober echter nog als leidraad genomen. Vanaf nu wordt het Handboek Loonheffingen 2023 uitgave februari als leidraad genomen. Lees ook: Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 uitgave 2.

Belangrijke wijzigingen

Over het algemeen heeft de Belastingdienst kleine tekstuele verbeteringen aangebracht. Dit zijn voornamelijk zaken zoals wijzigingen van voorbeeldberekeningen, aanpassingen van bullets en verduidelijking van regelingen. Echter zijn er ook bedragen, percentages en tarieven aangepast ten opzichte van het Handboek Loonheffingen 2022. De belangrijkste wijzigingen in het Handboek Loonheffingen 2023 staan hieronder weergeven.

Deel een – wijzigingen Handboek Loonheffingen 2023

Stap 4 Bepalen wat tot het loon hoort

4.3. Bij de bullet ‘Loon uit tegenwoordige dienstbetrekking’ is het overgangsrecht voor tabeltoepassing bij ZW-uitkeringen verwijderd. Het overgangsrecht is vanaf 1 januari 2023 niet meer geldig.


Stap 6 Voortschrijdend cumulatief rekenen

6.7.3. De regels, voor het melden van de keuze voor apart toepassen van VCR als een eigenrisicodrager gebruikmaakt van een private uitvoerder, zijn opgenomen.


Stap 7 Premies werknemersverzekeringen berekenen

7.2. Aanvulling ‘Gewijzigd standpunt over tijdelijke urenuitbreiding’. De Belastingdienst ziet een tijdelijke urenuitbreiding niet in alle gevallen meer als een aparte arbeidsovereenkomst.

7.2. Toevoeging voorwaarde dat voor een BBL-leerling, voor het toepassen van de lage AWf-premie, de praktijkovereenkomst of de daarmee samenhangende arbeidsovereenkomst vanaf 2023 geen uitzendbeding mag bevatten.

7.2.1. Toevoeging twee nieuwe rubrieken:

  • ‘Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf-uitkering’
  • ‘Premie AWf-uitkering’

7.6.5. Verduidelijking dat de vervangende gedifferentieerde premie Whk alleen geldt voor WSW-werknemers in de sectoren 64 en 66.


Weten hoe u Whk-premie verhoging kunt voorkomen?

LEES VERDER

Stap 8 Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw berekenen

8.1. De collectiviteitskorting is verwijderd. De collectiviteitskorting op de zorgverzekering is per 1 januari 2023 afgeschaft.


Stap 9 Loonbelasting/premie volksverzekeringen berekenen

9.3.2. In de zesde bullet is het overgangsrecht verwijderd waardoor een ZW-uitkering tot en met 2021 nog onder de witte tabel viel.

9.6.2. Onder Werkgeversbetaling is verduidelijkt dat de witte tabel niet van toepassing is op een WW-uitkering.

9.6.2. In de ‘Let op’ wordt verduidelijkt dat de lage AWf-premie over een uitkering niet meer mag worden aangegeven in de rubriek voor AWf-laag, maar in de nieuwe rubriek voor AWf-uitkering. En dat de systematiek voor het verwerken van hoge en lage AWf-premie in 2023 gelijk is aan die van de Aof-premie.


Te veel betaalde premies terugvorderen? Data-Analyse Loonkosten

Om te zien of u als werkgever optimaal gebruik heeft gemaakt van alle mogelijkheden heeft Vengroot de Data-Analyse Loonkosten ontwikkeld. Hieruit komt naar voren of alle premies, voordelen en kortingen juist en volledig zijn toegepast en verwerkt.

LEES VERDER

Stap 11 Bedragen in de loonstaat boeken

11.2.3. Toegevoegd dat uitkeringen op grond van de Participatiewet, de IOAW en de IOAZ ook als ‘Loon in geld’ moeten worden geboekt. Daaronder vallen ook TOZO-uitkeringen.


Stap 13 Loonheffingen aangeven en betalen

13.2.1. Toegevoegd dat werkgevers mogelijk een compensatie kunnen krijgen voor de kosten van eHerkenning.

13.4.1. en 13.5. Onder de ‘Let op’ is de mogelijkheid van het vragen om uitstel van betalen van de aangifte in verband met de coronacrisis verwijderd.


Deel twee – wijzigingen Handboek Loonheffingen 2023

Hoofdstuk 18 Bijzondere arbeidsrelaties

18.1. Verduidelijking “Aandeelhouders (en eventuele partners) met een aanmerkelijk belang” onder het kopje “Berekening gebruikelijk loon” wat de doelmatigheidsmarge tot en met 2022 was en dat die per 2023 is vervallen.

18.11.1. Verduidelijking over “meewerkende kinderen”. In de laatste bullet van de eerste alinea wordt verduidelijkt dat de werkgeversheffing Zvw voor een meewerkende kind wordt berekend op de eerste werkdag van het nieuwe jaar met het tarief van het oude jaar.

18.20.  Als attentiepunt voor de vrijwilliger is opgenomen dat als er gebruikgemaakt wordt van een vrijwilliger die in een uitkeringssituatie zit van de Participatiewet of van het UWV, dat zijn uitkering gekort kan worden.


Hoofdstuk 19 Werken over de grens: loonbelasting

19.4.3. Toevoeging kopje “Aftopping bedrag toepassing 30%-regeling voor ingekomen werknemers”. Hierin wordt uitgelegd wat de aftoppingsmaatregel is en per wanneer deze voor een werknemer ingaat.

19.4.4. Nieuwe paragraaf waarin wordt uitgelegd dat werkgevers met ingang van 2023 jaarlijks een keuze moeten maken of de werkelijke extraterritoriale kosten worden vergoed of dat de 30%-regeling wordt toepast.

19.4.8. Nieuwe paragraaf waarin wordt uitgelegd dat vluchtelingen niet voldoen aan de voorwaarden voor het belastingvrij vergoeden van extraterritoriale kosten.


Hoofdstuk 20 Werken over de grens: sociale zekerheid

20.4. De afspraken over thuiswerken zijn verlengd tot en met 30 juni 2023.


Hoofdstuk 22 Gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en normbedragen

22.1.2. Toevoeging informatie over wanneer maaltijden bij overwerk en koopavonden als ‘meer dan bijkomstig zakelijk’ kunnen worden aangemerkt.

22.1.2. Toevoeging informatie dat als het karakter van een maaltijd ‘bijkomstig zakelijk’ is er geen gerichte vrijstelling geldt.


Hoofdstuk 23 Vervoer en reiskosten

23.3.24. Het nieuwe bedrag van de CAP (€ 30.000) is vermeld en het maximale voordeel is aangepast naar € 1.800).

23.3.24. Fout hersteld in het Handboek 2022: er stond “werkelijke waarde van het privégebruik min 10% van de grondslag”. Dat moest 6% zijn.

23.7.3. Toevoeging dat er een eenvoudigere bewijslast geldt als aan een werknemer, die een fiets van de zaak heeft, ook een reiskostenvergoeding wordt gegeven voor ander vervoer.


Hoofdstuk 27 Loonkostenvoordelen, lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV

27.1.4. In de opsomming punt twee wordt verduidelijkt dat correcties die bij de Belastingdienst binnenkomen tot en met 1 mei 2024, meegaan in de berekening die het UWV maakt van de loonkostenvoordelen. Latere correcties tellen niet mee. Deze correcties worden wel verwerkt in de polisadministratie en worden nog wel gebruikt voor andere processen, zoals het vaststellen van het recht op uitkering van de werknemer.

27.1.4. In de opsomming punt drie wordt aangegeven dat werkgevers tegen de (Wtl) beschikking van het loonkostenvoordeel bezwaar kunnen maken, maar dat de Belastingdienst in de behandeling daarvan alleen met de correcties rekening houdt die tot en met 1 mei 2024 zijn verzonden.

27.2.2. Toevoeging waarin wordt aangeven dat er voor het jaar 2022 (het bedrag dat in 2023 wordt uitbetaald) sprake is van een tijdelijke verhoging van de tegemoetkoming.

27.3.1. Toevoeging waarin wordt aangeven dat het jeugd-LIV wordt afgeschaft per 2024.

27.4. Verduidelijking dat het UWV op basis van het aantal verloonde uren, die in de polisadministratie zijn opgeslagen, het recht op en de hoogte van het LKV, LIV en jeugd-LIV beoordeelt.


LKV aanvragen automatiseren?

De PreVenTool stelt op een intelligente wijze de juiste vragen aan nieuwe werknemers. Deze informatie wordt vervolgens effectief gebruikt voor fiscaal interessante voordelen en regelingen.

LEES MEER

Hoofdstuk 29 Rubrieken van de aangifte loonheffingen

29.13. Toevoeging code aard arbeidsverhouding 83 (BBL) met de toelichting dat die code vanaf 2023 niet meer geldt voor een BBL-arbeids-/praktijkovereenkomsten waarvoor een uitzendbeding geldt.


Deel drie – wijzigingen Handboek Loonheffingen 2023

In de bijlage zijn de tarieven, bedragen en percentages aangepast die vanaf 1 januari 2023 gelden. Ook zijn diverse begrippen (nader) uitgelegd.

Heeft u een vraag over het Handboek Loonheffingen?

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden

Gerelateerde artikelen:

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedInFacebookInstagramTwitter en YouTube!

To search, begin typing