Bel ons: 070 891 00 00

Gedifferentieerde Aof-premie start vanaf 2022

Geschatte leestijd: 4 minuten

Vanaf januari 2022 wordt de Gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof-premie) ingevoerd. De Eerste en Tweede kamer hebben deze wijziging goedgekeurd voor de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv). Wat betekent dit voor u als werkgever? Hoe zal de Aof-premie worden berekend? Wij hebben de belangrijkste punten voor u als werkgever op een rijtje gezet.

Waarom wijzigingen Aof-premie?

Wanneer een werknemer ziek wordt draagt de werkgever financiële en re-integratie verplichtingen. De Wet verbetering poortwachter (Wvp) is in 2002 ingevoerd en hierdoor wordt een actieve rol van de werkgever en werknemer verwacht rondom het herstel en de re-integratie. Voor de re-integratie zijn er twee mogelijkheden sporen:

  1. Spoor één re-integratie: De werkgever en werknemer werken aan een terugkeer binnen de organisatie.
  2. Spoor twee re-integratie: Wanneer het de werknemer niet lukt om terug te keren bij de eigen werkgever kijken beide partijen of het werk bij een andere werkgever voortgezet kan worden.

Te veel betaalde premies terugvorderen? Data-Analyse Loonkosten

Om te zien of u als werkgever optimaal gebruik heeft gemaakt van alle mogelijkheden heeft Vengroot de Data-Analyse Loonkosten ontwikkeld. Hieruit komt naar voren of alle premies, voordelen en kortingen juist en volledig zijn toegepast en verwerkt.

LEES VERDER

Verlenging loondoorbetalingsperiode (loonsanctie)

Het UWV beoordeelt na twee jaar of de werkgever en werknemer voldoende re-integratie-inspanningen hebben verricht. Deze beoordeling wordt met de RIV-toets (Toetsing van het re-integratieverslag) uitgevoerd. Indien het UWV concludeert dat de werkgever onvoldoende inspanning heeft geleverd dan kan het UWV een loonsanctie opleggen. De werkgever krijgt in dat geval een verlenging opgelegd voor de loondoorbetalingsperiode tot maximaal een jaar.

Verplichtingen en kosten Arbeidsongeschiktheidsfonds disproportioneel

Kleine werkgevers ondervinden problemen om te voldoen aan de re-integratieverplichtingen ten opzichte van grote werkgevers. De verplichtingen en kosten voor kleine en grote werkgevers zijn hetzelfde en dat zorgt voor een disproportionele verhouding. Een kleine werkgever heeft eenmaal minder capaciteit beschikbaar om aan de verplichtingen en kosten te voldoen dan een grote werkgever. Dit is ook de reden dat het kabinet heeft besloten de gedifferentieerde Aof-premie in te voeren.

Loondoorbetalingsplicht Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)

Werkgevers zijn verplicht om aan zieke werknemers minimaal 70% van het loon door te betalen. De verplichte loondoorbetaling geldt gedurende 104 weken, tenzij het contract van de werknemer eerder eindigt. Daarnaast moet de werkgever en de zieke werknemer zich inspannen om de werknemer terug te laten keren in het arbeidsproces. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 20 december 2018 maatregelen voorgesteld om de loondoorbetalingsverplichting makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken voor werkgevers. De invoering van de gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) wordt per 1 januari 2022 gehanteerd.

Gedifferentieerde Aof-premie

De Gedifferentieerde Aof-premie heeft als doel om de kosten voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds eerlijker te verdelen onder de werkgevers. Hierdoor zullen kleine werkgevers minder Aof-premie afdragen ten opzichte van (middel) grote werkgevers. Voor kleine werkgevers daalt de Aof-premie met 1,0%. Voor (middel) grote werkgevers stijgt de Aof-premie met 0,1%. Het verschil tussen de Aof-premie voor kleine en (middel) grote werkgevers is ongeveer 1,1%.

Aof-premie werkgeverscategorieën

Werkgevers dragen de gedifferentieerde premie Aof af als onderdeel van de werknemersverzekeringen. De percentages worden door de Belastingdienst vastgesteld. Premiepercentage 2021 zijn bekend. De premies zijn afhankelijk van de werkgeverscategorie, waarin de werkgever is ingedeeld en de daarbij behorende criteria. De indeling is bepalend voor de wijze waarop de gedifferentieerde premie Aof wordt berekend. Voor het jaar 2019 is het gemiddelde premieplichting loon gestegen naar €34.600,- (dit was €33.700,- in het jaar 2018).

Kleine werkgevers Aof-premie

Premieplichtig loonsom tot en met 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer per jaar;

Middelgrote en grote werkgevers Aof-premie

Premieplichting loonsom groter dan 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer per jaar.

Berekening gedifferentieerde Aof-premie 2022

Voor de berekening van de gedifferentieerde Aof-premie 2022 zal worden gekeken naar de premieplichtige loonsom van het jaar 2020 en het daarbij behorende gemiddelde premieplichting loon. Het UWV publiceert jaarlijks het gemiddelde premieplichting loon begin september. In september 2021 zal de gedifferentieerde Aof-premiepercentage worden gepubliceerd door het UWV. Net als de Whk-beschikking ontvangt u de Aof-beschikking naar verwachting eind november / begin december 2021.

Wijziging gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2022

Om de gedifferentieerde premie werkhervattingskas (Whk) en de Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) gelijk te trekken heeft het kabinet besloten om dezelfde werkgeverscategorieën te hanteren voor beide werknemersverzekeringen. Deze wijziging biedt werkgevers meer duidelijkheid en maakt de sociale zekerheidsstelsel minder ingewikkeld. Wat de huidige werkgeverscategorieën zijn voor de gedifferentieerde premie WHK? Lees hier: Wijzigingen 2021 Werkhervattingskas (Whk)

Gerelateerde artikelen

Vul uw gegevens in of bel voor een vrijblijvende inventarisatie Data-Analyse Loonkosten

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Toestemming*

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter en YouTube!

To search, begin typing